Yönetmelik

Kuruluş

Madde 1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7d/2 maddesi uyarınca Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi” adı ile bir merkez kurulmuştur.

Amaç ve Görevleri

Madde  2-Merkezin amaç ve görevleri

 1. - Etnografik  ve folklorik bakımından zengin bir yöre olan “Göller Bölgesi”nin müzik kültürünü belgeleyerek bir “ARŞİV” oluşturmak.
 2. - Yöremizde halk müziği ile ilgili “DERLEME” çalışmaları yapmak.
 3. - Müzik sahasında çalışmalar yapan mahalli sanatçı , kişi veya kurumlarla işbirliği yaparak amatör çalışmaları desteklemek , milli değerlerimizi ve folklorumuzu yaşatmak, bunları yeni nesillere sevdirmek.
 4. -Kütür değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir yere sahip olan “YÖRE SANAÇILARI”nın  belirlenmesini , desteklenmesi ve bu sanatın özendirilmesini sağlamak.
 5. – Hızla yok olmakta olan yöresel çalgıların , çalgı yapımcılarının belirlenmesi ve bunların korumaya alınmasını sağlamak ve bu çerçevede temin edilecek eser ve ürünlerden oluşan “YÖRE ÇALGILARI MÜZESİ”ni Üniversitemizde oluşturmak.
 6. –Müzik üzerine araştırma yapan akademik ve profesyonel kuruluşlarla (HAGEM-TRT-Konservatuvarlar vb.) ilişki içinde olmak ve bunlarla ortak çalışmalar yapmak. Yerli ve yabancı uzmanları bölgemizin müzik kültürü üzerinde çalışmaya davet etmek.
 7. – Üniversitemizin müzikle ilgili açılmış ve açılacak akademik birimlerinde derslerde ve uygulamalarda kullanılmak üzere yazılı sesli ve görüntülü malzemeler üretmek ve bu şekilde eğitime-öğretime katkıda bulunmak.
 8. -  Üniversite içi ve dışındaki müzikle ilgili çevrelere seminer , konferans vb. türde etkinliklerle eğitim hizmetleri vermek.
 9. -  Yürütülecek araştırma çalışmalarının sonuçlarını “YAYINLAR”  çıkarmak suretiyle toplumun hizmetine sunmak.
 10. -  Üniversitemizin bölgesel yayın yapan kendi radyo ve televizyonundan yararlanmak suretiyle hiç değilse yayın bölgesinde ülkemizin müzik kültürünü yozlaştırmayan kendi dalında sanat değeri taşıyan şarkı,türkü ve eserleri ön plana çıkararak bu sahadaki tahribatı azaltmak.

Organlar

Madde  3-Araştırma ve Uygulama Merkezinin organları şunlardır.

 1. Müdür
 2. Yönetim Kurulu

Müdür

Madde  4-Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Rektör tarafından üç yıl süre ile atanan bir öğretim elemanıdır. Süresi biten müdür yeniden seçilebilir. Müdür kendisine üç yıl için bir yardımcı seçebilir. Müdürün görevi sona erince yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü yürütme amiridir. Müdür Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Çalışmaların düzenli bir şekilde yürümesini sağlar.  Müdür geçici olarak görevden ayrıldığında yardımcısı ona vekalet eder . Yardımcısı yoksa veya mazeretli ise yönetim kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır . Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir müdür atanır.

Yönetim Kurulu

Madde  5-Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdür tarafından gösterilecek 6 aday arasından Rektör tarafından 3 yıl için seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşur .

Yönetim Kurulu Uygulama ve Araştırma Merkezinin karar organıdır. Müdür tarafından sunulan işleri görüşür,karara bağlar ve diğer çalışmalarda müdüre yardımcı olur. 

Kadrolar

Madde  6-Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elamanlarla karşılanır.

Mali Hükümler

Madde  7- 

A-Merkezin gelir kaynakları şunlardır :

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünün ilgili bütçe faslına konulacak ödenek.
 2. Üniversite Araştırma Fonundan proje karşılığı alınacak ödenek.
 3. Diğer resmi ve özel kurumlarca yardım , her türlü bağış ve diğer gelirler.
 4. Merkez tarafından hazırlanan rapor, proje ve benzeri hizmetlerle yayınlardan sağlanan gelirler.

B-Merkezin giderleri şunlardır:

 1. Müzikle ilgili malzeme giderleri,
 2. Yayın giderleri
 3. Bilimsel toplantılar, yurt içi ve yurt dışı araştırmalar, seminer,sempozyum, konferans gibi faaliyetler için yapılacak harcamalar,
 4. Yönetim Kururlu kararıyla yapılacak diğer giderler.

Bütçe

Madde  8-

a) Merkezin Bütçesi Yönetim Kururlu tarafından hazırlanarak Rektörlüğe sunulur
b)Bütçe harcamalarında merkezin ita amiri Rektördür. Rektör ita amirliğini Rektör yardımcılarından birine  veya merkez müdürüne devredebilir.

Yürürlük

Madde  9-Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde  10-Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.